Check Váš email byl úspěšně přidán do databáze pro odběr novinek

Reklamačný rád

Záruka na zboží prodávané prostřednictvím tohoto internetového obchodu se řídí a je v souladu s platnou legilativou. Nedílnou součást záručních podmínek tvoří záruční podmínky výrobce. Přijetí reklamace je podmíněno průkazností nákupu reklamovaného zboží v internetovém obchodě, čehož důkazem je daňový doklad - faktura a řádně vyplněný záruční list.

U zboží nakoupeného prostřednictvím internetového obchodu má spotřebitel do 14 dnů od doručení zboží nárok na jeho vrácení bez udání důvodu. Místem uplatnění reklamace je adresa sídla prodávajícího. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozeno či jinak znehodnoceno a nesmí být na něm patrny žádné známky používání. Zboží musí být zabaleno v originálním balení (včetně veškerého příslušenství a dokumentace) a odesláno (po předchozím upozornění) nejpozději 14. den od data doručení spotřebiteli na adresu Prodávajícího. Po doručení a kontrole zboží bude spotřebiteli zaslána částka odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží na spotřebitelem uvedené číslo bankovního účtu, popř. v hotovosti prostřednictvím poštovní složenky či jinak dle vzájemné dohody.

Spotřebitel je povinen si doručovanou zásilku dobře prohlédnout a jakékoli případné poškození zásilky okamžitě zapsat do příslušného formuláře, který je doručovatel povinen předložit.

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží spotřebiteli nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců. Zjistí-li spotřebitel vady při jeho převzetí, musí tyto skutečnosti sdělit prodávajícímu vždy písemně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů (uveďte číslo objednávky, název výrobku, datum dodání, popis závady popř. reklamované množství a lze doplnit i návrh na řešení reklamace). Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dnů ode dne jejího obdržení.

Spotřebitel se může při uplatňování záruky rovněž obrátit přímo na servis dané značky.

Formulář pro uplatnění reklamace ke stažení (xls)
Formulář pro uplatnění reklamace ke stažení (pdf)

Záruka zaniká v těchto případech:

 1. záruční list je nesprávně nebo neúplně vyplněn, popř. úplně chybí
 2. údaje v záručním listě se liší od údajů uvedených na štítku stroje
 3. výrobek nelze dle záručního listu identifikovat
 4. výrobek byl používán v rozporu s návodem k obsluze, byl užíván pro jiné účely nebo v jiných podmínkách než je obvyklé
 5. zásahem do výrobku včetně úprav jiným než autorizovaným servisním střediskem (např. výměna součástí či úpravy)
 6. výrobek byl mechanicky poškozen - např. pádem nebo úderem
 7. poškození výrobku bylo způsobeno vnějšími vlivy, např. znečištěním, nevhodným prostředím nebo vyšší mocí
 8. poškození výrobku vinou uživatele např. použití nevhodného příslušenství, přetížením, nebo byla-li zanedbána péče či běžná údržba o výrobek
 9. byl-li stroj používán dále i po projevující se závadě 

Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým úžíváním a na běžnou údržbu výrobku (např. výměna tuků, uhlíků, těsnění a pod.)

Zboží musí být k záruční opravě předáno v čistém stavu. Čištění zboží nespadá do opravy a není tudíž zahrnuto do rozsahu prací v rámci záruční opravy. Pokud bude zboží znečištěno, vyhrazuje si prodávající právo na fakturaci prací spojených s vyčištěním a ořištěním zboží.

Záruční doba se prodlužuje o dobu kdy je zboží v reklamačním řízení.

Závady plynoucí ze záručních závazků se odstraňují následujícím způsobem:

 1. vadné nářadí dle rozhodnutí prodávajícího bezplatně opraví autorizované servisní středisko
 2. prodávající nahradí vadný výrobek bezchybným výrobkem stejného nebo odpovídajícího typu (nahrazené výrobky, nebo díly se stávají opět majetkem prodávajícího) 

Upozornění:

Bude-li v reklamačním řízení uplatněna vada, která nebude uznána jako vada podléhající záruce a vznikne-li prodávajícímu škoda z titulu nákladů vynaložených prodávajícím s takto neoprávněně uplatněnou vadou, např. náklady spojené s dopravou, výkonem servisního technika, případně náklady spojené s cenou použitého náhradního dílu, materiálu a pod., bude tato škoda uplatněna vůči osobě neoprávněně uplatňující vadu (spotřebiteli, majiteli výrobku, kupujícímu). 

Toto upozornění činíme v rámci objektivního poskytování informací spotřebiteli ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele.