Check Váš email byl úspěšně přidán do databáze pro odběr novinek

Obchodne podmienky

 

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.boukal.sk. Podmienky bližšie upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

Definícia

Tieto obchodné podmienky sú určené výhradne pre internetový predaj tovaru spotrebiteľom.

 

Kupujúci:

Kupujúcim sa na účely týchto obchodných podmienok rozumie spotrebiteľ, ktorým je človek, ktorý na rozdiel od predávajúceho pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti ani v rámci samostatného výkonu svojho povolania (ďalej len „kupujúci“).

 

Predávajúci:

Predávajúcim sa na účely týchto obchodných podmienok rozumie podnikateľ, ktorý na rozdiel od kupujúceho pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania (ďalej len „predávajúci“).

 

OZ:

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

1. Kontaktní údaje 

Název e-shopu: www.boukal.sk. Provozovatel: BOUKAL s.r.o.

Sídlo: Partyzánská 108, 436 01, Litvínov

IČ: 04229282 DIČ: CZ04229282

Zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Ústí nad Labem, C 35972 Telefón: +420 702 168 750

Email: objednavky@boukal.cz

ID DS: jwj6gag

 

Zoznam prevádzok: Partizánska 108, 436 01, Litvínov

Prevádzková doba internetového obchodu: Objednávky cez internetový obchod BOUKAL 24 hodín denne, 7 dní v týždni. V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššou mocou BOUKAL nenesie zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby internetového obchodu. Prevádzková doba kamennej predajne: PO - PIA 7:00 - 16:30 hod.

 

Kódex správania: Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcim viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1820 odst. 1 písm. n) Občianskeho zákonníka.

 

Popredajný servis: Predávajúci neposkytuje kupujúcim popredajný servis.2. Informácie 

Informácie o nakupovanom tovare sú dostupné pri každom jednotlivom tovare. Informácie o tovare a cene uvádzané predávajúcim sú záväzné s výnimkou zjavnej chyby. Ceny sú prezentované vrátane všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov, okrem nákladov na doručenie tovaru.

 

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku sa nijako nelíšia od základnej sadzby, ktorú hradí kupujúci za používanie týchto prostriedkov.

 

Informácie o spôsoboch platby prijímaných predávajúcim sú:


- platba v hotovosti alebo platobnou kartou na predajni
- platobnou kartou on-line
- na dobierku

Predávajúci nepožaduje žiadne poplatky v závislosti od spôsobu platby, okrem príplatku za platbu na dobierku.

 

Prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou nie je prijatím ponuky.

 

Potvrdenie obsahu zmluvy uzavretej v inej ako písomnej forme, ktoré vykazuje odchýlky od skutočne dohodnutého obsahu zmluvy, nemá právne účinky.

 

Prevzatie nevyžiadaného plnenia zo strany kupujúceho neznamená prijatie ponuky.

 

Pokiaľ predávajúci poskytuje prístup k hodnoteniu predávaného tovaru vykonanému inými kupujúcimi, potom zaisťuje a kontroluje autenticitu takýchto recenzií tým, že prepája hodnotenie kupujúcich

s konkrétnymi objednávkami, čím je schopný overiť a preukázať, že recenzia pochádza od reálneho kupujúceho. O konkrétnom spôsobe overenia recenzií bude predávajúci informovať kupujúceho na svojich stránkach e-shopu.

3. Objednávanie a doručovanie tovaru 

Kúpnu zmluvu medzi kupujúcim a predávajúcim je možné uzavrieť iba v slovenskom jazyku.

Na uzavretie zmluvy je potrebné, aby kupujúci na e-shope predávajúceho vytvoril objednávku. Tú je možné vytvoriť nasledujúcim spôsobom:

Po výbere tovaru na e-shope predávajúceho, kde sú uvedené zákonné informácie o nakupovanom tovare, označí kupujúci príslušný tovar, o ktorý má záujem, tlačidlom „Pridať do košíka“). Informácie o cene tovaru, cene a spôsobe dopravy a spôsobe platby budú uvedené v procese tvorby objednávky, kde si bude kupujúci voliť spôsob a cenu dopravy a spôsob platby. Celková cena bude uvedená v zhrnutí pred odoslaním objednávky podľa zvoleného tovaru, spôsobu jeho doručenia a platby.

Kupujúci v procese objednávky uvedie svoje identifikačné a kontaktné údaje.

Objednávku je možné do okamihu jej dokončenia meniť, dopĺňať a kontrolovať. Po vykonaní kontroly, potvrdení zoznámenia sa a súhlasu s týmito obchodnými podmienkami je možné

prostredníctvom stlačenia tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“ objednávku dokončiť.

Kupujúci sa dokončením objednávky prostredníctvom záväzného potvrdenia objednávky tovar výslovne zaväzuje k zaplateniu tovaru.

Objednávku predávajúci potvrdí kupujúcemu prostredníctvom e-mailu v čo najkratšom čase po tom, čo bude predávajúcemu doručená. Prílohou tohto potvrdenia objednávky bude zhrnutie objednávky a tieto obchodné podmienky v znení účinnom ku dňu objednávky, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uzavretej zmluve v textovej podobe v primeranom čase po jej uzavretí, najneskôr však v okamihu dodania tovaru.

Ak je to potrebné s ohľadom na povahu predávaného tovaru, spôsob a dobu jeho používania, je predávajúci povinný zabezpečiť, aby tieto informácie boli obsiahnuté v priloženom písomnom návode a aby boli zrozumiteľné. V takom prípade predávajúci poskytne kupujúcemu návod k tovaru na trvalom nosiči dát. Návod v listinnej podobe poskytne predávajúci kupujúcemu, pokiaľ o to kupujúci požiada a ak to nie je s ohľadom na okolnosti alebo spôsob uzavretia zmluvy či vlastnosti predávaného tovaru neprimerané.

Predávajúci odošle kupujúcemu kompletný tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 dní od potvrdenie objednávky, a to tak, aby tovar dodal kupujúcemu najneskôr do 30 dní, pokiaľ u jednotlivého tovaru neuvádza inú lehotu na dodanie. Ak je pri tovare uvedené „skladom“, predávajúci tovar odošle najneskôr do dvoch pracovných dní. V prípade platby vopred bude tovar odoslaný až po pripísaní platby na účet predávajúceho.

Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť. Kupujúcemu sa odporúča, aby si tovar pri prevzatí čo najskôr prekontroloval.

Doklady k tovaru, najmä daňový doklad, potvrdenia a certifikáty, odošle predávajúci kupujúcemu ihneď po prevzatí tovaru, najneskôr do dvoch dní od prevzatia tovaru kupujúcim.

 

Cena a spôsob doručenia ZDE.

 

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho po prevzatí a zaplatení celkovej ceny tovaru. V prípade platby bankovým prevodom je celková cena zaplatená pripísaním na účet predávajúceho, v ostatných prípadoch je zaplatená v okamihu vykonania platby.

 

Nebezpečné škody na tovare prechádzajú na kupujúceho v okamihu prevzatia tovaru. V prípade neprevzatia tovaru kupujúcim, s výnimkou odmietnutia pri prevzatí z dôvodu zjavného poškodenia tovaru, nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v okamihu, keď mal možnosť ho prevziať, ale z dôvodov na

strane kupujúceho k prevzatiu nedošlo.

 

Ak neprevezme kupujúci tovar v dohodnutej dobe porušením svojej povinnosti, je povinný predávajúcemu zaplatiť poplatok za uskladnenie za každý deň omeškania vo výške 0,4 EUR, maximálne však 12 EUR.

Predávajúci je oprávnený po tom, čo kupujúceho preukázateľne e-mailom upozorní a poskytne mu novú primeranú lehotu na prevzatie, tovar vhodným spôsobom predať. Náklady na uskladnenie a náklady márneho dodania tovaru z dôvodu nedostatku súčinnosti na strane kupujúceho v nevyhnutne potrebnej výške je predajca oprávnený voči kupujúcemu započítať na výťažok predaja.

 

V prípade, keď kupujúci neprevezme tovar, je predávajúci oprávnený pri opakovanom doručení tovaru na žiadosť kupujúceho požadovať náhradu nákladov s týmto opakovaným doručením a zároveň pokiaľ je zvolený spôsob úhrady pri prevzatí, alebo pri ďalšej objednávke uskutočnenej kupujúcim na tomto e-shope, požadovať po takom kupujúcim platbu vopred.

4. Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy 

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy akýmkoľvek jednoznačným vyhlásením urobeným voči predávajúcemu do 14 dní od prevzatia tovaru alebo posledného kusu tovaru (ak je v rámci jednej objednávky dodávaných viac kusov tovaru, ktoré sú dodávané samostatne), položky alebo časti dodávky tovaru (ak je tovar z niekoľkých položiek alebo častí), alebo prvé dodávky pravidelne alebo opakovane dodávaného tovaru, a to bez ohľadu na spôsob prevzatia tovaru či vykonania platby. Uvedená lehota je určená na to, aby sa kupujúci v primeranom rozsahu oboznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru.

 

Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj kedykoľvek pred dodaním tovaru.

 

Odstúpenie od zmluvy kupujúci predávajúcemu zašle alebo odovzdá v 14-dňovej lehote. Kupujúci nemusí uvádzať dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Pre uľahčenie komunikácie je vhodné v odstúpení uviesť dátum nákupu alebo číslo zmluvy/predajného dokladu, bankové spojenie a zvolený spôsob vrátenia tovaru.

 

Predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť čiastku plne zodpovedajúcu cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým platbu od kupujúceho prijal. Ak ponúka predávajúci v rámci určitého spôsobu dodania tovaru niekoľko možností, je povinný kupujúcemu nahradiť najlacnejší z nich. V prípade, že bolo kupujúcemu tovar dodaný predávajúcim zadarmo, potom kupujúci nemá nárok na náhradu poštovného. Najneskôr v rovnakej lehote je kupujúci povinný predávajúcemu zaslať alebo odovzdať zakúpený tovar, to neplatí, pokiaľ mu predávajúci ponúkol, že si tovar sám vyzdvihne. Tovar by mal byť vrátený predávajúcemu (nie na dobierku) kompletný, najlepšie v pôvodnom obale.

 

Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné na zoznámenie sa s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru. Náklady vrátenia tovaru znáša kupujúci.

 

Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako obdrží tovar alebo než kupujúci preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

 

Ak dôjde u vráteného tovaru k zníženiu hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné k zoznámeniu sa s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru, je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zníženia hodnoty tovaru a započítať ho na vrátenú sumu.

 

Výnimky:

Kupujúci nemôže odstúpiť v prípadoch uvedených v ustanovení § 1837 OZ, právo na odstúpenie od zmluvy nemožno uplatniť najmä pri zmluvách:

na dodanie digitálneho obsahu, ktorý nie je dodaný na hmotnom nosiči, potom, čo bolo začaté

s plnením, v prípade plnenia za odplatu, pokiaľ začalo s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie a kupujúci bol poučený, že tým právo na odstúpenie zaniká a predávajúci mu poskytol potvrdenie podľa zákona o poskytovaní služieb, ak boli v plnom rozsahu poskytnuté, v prípade plnenia za odplatu, iba ak začalo s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie a podnikateľ pred uzavretím zmluvy poučil kupujúceho, že poskytnutím plnenia zaniká právo odstúpiť od zmluvy:
- na dodávku služieb alebo tovaru, ktorých cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávisle od vôle predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy;
- na dodávku alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy s tým, že dodanie je možné uskutočniť až po uplynutí 30 dní a ktorých skutočná hodnota závisí od výchyliek trhu nezávisle od vôle predávajúceho;
- na dodávku tovaru vyrobeného podľa požiadaviek kupujúceho alebo prispôsobeného jeho osobným potrebám;
- na dodávku tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze alebo tovaru s krátkou dobou spotreby;
- na dodávku tovaru, ktorý bol po dodaní vzhľadom na svoju povahu nenávratne zmiešaný s iným tovarom;
- na dodávku tovaru v zapečatenom obale, ktorý z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov nie je vhodné vrátiť potom, čo ho kupujúci porušil;
- na dodávku zvukových alebo obrazových nahrávok alebo počítačových programov v zapečatenom obale, pokiaľ ho kupujúci porušil;
- na dodávku novín, časopisov alebo periodík s výnimkou zmlúv o predplatnom na ich dodávanie;

 

Vzor formulára pre odstúpenie od zmluvy je dostupnýZDE:

Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť kedykoľvek pred dodaním tovaru, pokiaľ nie je objektívne schopný z dôvodov na strane tretích osôb dodať kupujúcemu tovar v lehote primeranej okolnostiam a/alebo pokiaľ vyjde najavo, že kupujúci porušil už skôr uzavretú zmluvu s predávajúcim.

 

Predávajúci zároveň kupujúceho upozorňuje, že zmluva nie je uzatvorená, pokiaľ sú tu oprávnené pochybnosti o skutočnej identite kupujúceho alebo v prípade zjavných chýb v uvádzaných informáciách o tovare alebo cene.

 

Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy v rámci tohto bodu obchodných podmienok kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takého darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu aj poskytnutý darček.

5. Práva a povinnosti z chybného plnenia 

Akosť pri prevzatí
 

Pokiaľ má tovar pri prevzatí nedostatky (napr. nezodpovedá dohodnutému popisu, druhu, množstvu, akosti, funkčnosti, kompatibilite, interoperabilite a iným dohodnutým vlastnostiam, nie je vhodné na účel, pre ktorý ho kupujúci požaduje as ktorým predávajúci súhlasil, nie je dodaný s dohodnutým

príslušenstvom, pokynmi na použitie vrátane návodu na montáž alebo inštaláciu; nie je vhodné na obvyklý alebo dohodnutý účel, nezodpovedá obvyklým vlastnostiam vecí toho istého druhu množstvom, akosťou, životnosťou, funkčnosťou, kompatibilitou a bezpečnosťou, ktoré môže kupujúci rozumne očakávať a to aj s ohľadom na verejné vyhlásenia urobené predávajúcim alebo inou osobou v tom istom zmluvnom reťazci, najmä reklamou alebo označením; nie je kompletný, tj nie je dodaný s príslušenstvom vrátane obalu, návodu na montáž či iných pokynov, ktoré mohol kupujúci rozumne očakávať alebo iným zákonným, zmluvným alebo aj predzmluvným parametrom), jedná sa o vady tovaru, za ktoré predávajúci zodpovedá.

 

Zodpovednosť za vady tovaru uvedené v § 2161 ods. 2 OZ sa nepoužije, pokiaľ predávajúci kupujúceho pred uzavretím zmluvy osobitne upozornil, že sa niektorá vlastnosť veci líši a kupujúci s tým pri uzatváraní zmluvy výslovne súhlasil.

 

Kupujúci môže u predávajúceho vytknúť vadu najneskôr do dvoch rokov od prevzatia tovaru a uplatniť nárok na bezplatné odstránenie vady podľa svojej požiadavky buď opravou, alebo dodaním novej veci bez vád, ibaže je zvolený spôsob odstránenia vady nemožný alebo v porovnaní s druhým neprimerane nákladný; to sa posúdi najmä s ohľadom na význam vady, hodnotu, ktorú by vec mala bez vady a či môže byť druhým spôsobom odstránená bez značných ťažkostí pre kupujúceho.

 

Predávajúci môže odmietnuť vadu odstrániť (opravou, alebo dodaním novej veci), ak je to nemožné alebo neprimerane nákladné najmä s ohľadom na význam vady a hodnotu, ktorú by vec mala bez vady. V takom prípade, pokiaľ kupujúci vadu vytkol oprávnene, má kupujúci právo požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo pokiaľ vada nie je nevýznamná, právo od zmluvy odstúpiť.

 

Pri kúpe použitej veci môže predávajúci skrátiť lehotu na uplatnenie práva z chybného plnenia až na jeden rok od prevzatia.

 

Počas jedného roka od prevzatia tovaru sa predpokladá, že vada tovaru existovala už pri prevzatí tovaru, ibaže to povaha veci alebo vady vylučuje. Táto doba nebeží po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže vec užívať, v prípade, že vadu vytkol oprávnene.

 

Práva z chybného plnenia kupujúcemu nepatria, pokiaľ vadu sám spôsobil. Chybou veci nie je opotrebenie veci jej obvyklým užívaním.

 

U predávaného použitého tovaru predávajúci nezodpovedá za vady tovaru zodpovedajúce miere doterajšieho používania alebo opotrebenia.

 

Predávajúci zodpovedá za vady v dobe použiteľnosti uvedenej v reklame, na obale tovaru alebo v pripojenom návode.

 

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu taktiež za vadu spôsobenú nesprávnou montážou alebo inštaláciou, ktorá bola podľa zmluvy vykonaná predávajúcim alebo na jeho zodpovednosť. To platí aj v prípade, že bola montáž alebo inštalácia vykonaná kupujúcim a vada nastala v dôsledku nedostatku v návode, ktorý k nej poskytol predávajúci alebo poskytovateľ digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu, ak ide o vec s digitálnymi vlastnosťami.

 

Ak je predmetom kúpy vec s digitálnymi vlastnosťami, predávajúci zabezpečí, že budú kupujúcemu poskytované dohodnuté aktualizácie digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu a zároveň, že popri dohodnutých aktualizáciách budú kupujúcemu poskytované aktualizácie, ktoré sú nevyhnutné, aby si

vec po prevzatí uchovala vlastnosti podľa § 2161 OZ (ako pri prevzatí), a bude na ich dostupnosť upozornený po dobu dvoch rokov, ak sa majú podľa zmluvy digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytovať sústavne po určitú dobu, a ak je dohodnuté poskytovanie po dobu dlhšiu ako dva roky, po celú túto dobu, a/alebo po dobu, počas ktorej to kupujúci môže rozumne očakávať, ak majú byť podľa zmluvy digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytnuté jednorazovo.

 

To neplatí, pokiaľ predávajúci kupujúceho pred uzavretím zmluvy osobitne upozornil, že aktualizácie poskytované nebudú a kupujúci s tým pri uzatváraní zmluvy výslovne súhlasil.

 

Ak nevykonal kupujúci aktualizáciu v primeranom čase, nemá práva z vady, ktoré vznikli iba v dôsledku nevykonanej aktualizácie. To neplatí v prípade, že kupujúci nebol upozornený na aktualizáciu alebo na dôsledky jej nevykonania alebo aktualizáciu nevykonal alebo ju vykonal nesprávne v dôsledku nedostatku v návode.

 

Ak majú byť podľa zmluvy digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytované sústavne po určitú dobu a ak sa prejaví alebo ak sa vyskytne vada v tejto dobe, potom sa má za to, že sú digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytované chybne.

 

Ak sa prejaví vada opakovane alebo ak je vada podstatná, môže kupujúci uplatniť právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od zmluvy. Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmluvy, ak je vada veci nevýznamná.

 

Ďalšie dôvody pre uplatnenie práva na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od zmluvy sú uvedené v bode 6 Vybavenie reklamácie.

 

U vybraného tovaru sa predávajúci zaväzuje poskytnúť kupujúcemu nad rámec zodpovednosti za vady pri prevzatí tovaru rovnako aj zmluvnú záruku v dĺžke trvania 24 mesiacov. V prípade zmluvnej záruky predávajúci vydá kupujúcemu najneskôr pri prevzatí tovaru potvrdenie o záruke za akosť (záručný list) v textovej podobe podľa § 2174a OZ.

 

Ak sa predávajúci zaručí, že si vec po určitú dobu pri obvyklom použití uchová svoje funkcie a výkonnosť, platí, že má kupujúci zo záruky aspoň právo na dodanie novej veci bez vád alebo na opravu veci. Tieto účinky má aj uvedenie záručnej doby alebo doby použiteľnosti veci na obale veci.

6. Vybavenie reklamácie 

Kupujúci by mal uplatniť reklamáciu u predávajúceho alebo osoby určenej na opravu bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Kupujúci uvedie pri uplatnení reklamácie svoje kontaktné údaje, popis závady a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie.
 
Reklamačný list v Exceli na stiahnutie tu: (Reklamační list v ExceluReklamační list v PDF)

V prípade, že má predávajúci prevádzkareň, potom zaistí v prevádzke po celú prevádzkovú dobu prítomnosť pracovníka povereného vybavovaním reklamácií.

 

Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota na vybavenie reklamácie beží od okamihu uplatnenia (oznámenia) reklamácie. Kupujúci odovzdá alebo doručí tovar predávajúcemu alebo do miesta určeného na opravu súčasne alebo následne po uplatnení reklamácie. Tovar by mal byť pri preprave zabalený vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, mal by byť čistý a kompletný.

 

Predávajúci vydá kupujúcemu pri uplatnení reklamácie písomné potvrdenie, v ktorom uvedie dátum, kedy kupujúci reklamáciu uplatnil, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje a kontaktné údaje kupujúceho na účely poskytnutia informácie o vybavení reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.

Predávajúci odstráni vadu v primeranom čase po jej vytknutí tak, aby tým kupujúcemu nespôsobil značné ťažkosti, pričom sa zohľadní povaha veci a účel, na ktorý ak kupujúci vec kúpil.

Reklamáciu, vrátane odstránenia vady, predávajúci vybaví a kupujúceho informuje o vybavení reklamácie na uvedené kontaktné údaje najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s kupujúcim písomne nedohodnú na dlhšej lehote. V prípade, že predávajúci reklamáciu v uvedenej lehote nevybaví vrátane vyrozumenia kupujúceho o vybavení reklamácie, má kupujúci po uplynutí tejto lehoty právo odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu.

 

Ak je predmetom záväzku poskytnutie digitálneho obsahu, vrátane digitálneho obsahu dodaného na hmotnom nosiči, alebo služby digitálneho obsahu, musí byť reklamácia vybavená v primeranom čase s prihliadnutím na povahu digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu a na účel, na ktorý ich kupujúci požadoval.

 

Ak odmietne predávajúci odstrániť vadu veci, a/alebo ju neodstráni podľa § 2170 ods. 1 a 2 OZ, a/alebo je z vyhlásenia predávajúceho či okolností zjavné, že vada nebude odstránená v primeranom čase alebo bez značných ťažkostí pre kupujúceho, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy. Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmluvy, ak je vada veci nevýznamná; má sa za to, že vada nie je nevýznamná.

 

Doba pre uplatnenie práva z vadného plnenia sa predlžuje o dobu, počas ktorej nemohol kupujúci v prípade oprávnenej reklamácie tovar užívať.

 

U oprávnenej reklamácie patrí kupujúcemu náhrada účelne vynaložených nákladov.

 

Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy, a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.

7. Ochrana osobných údajov 

Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je prodávající.

Identifikačné a kontaktné údaje správcu

Spoločnosť/Meno a priezvisko: BOUKAL s.r.o. Sídlo: Partyzánská 108, 436 01, Litvínov

IČ: 04229282 DIČ: CZ04229282

Telefon: +420 702 168 750

E-mail: info@boukal.cz

Kontaktná adresa: Partyzánská 108, 436 01, Litvínov

 

Účel spracovania, rozsah osobných údajov a právny základ pre spracovanie

 

Kupujúci berie na vedomie, že na účely uzavretia kúpnej zmluvy, jej následné plnenie (spracovanie objednávky, zabezpečenie vyskladnenia a doručenia tovaru) a prípadného riešenia práv z chybného plnenia (reklamácií) správca spracuje a uchová v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len GDPR), jeho osobné údaje v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mail a telefónne číslo, platobné údaje (číslo bankového účtu napr. pre vrátenie platby.)

 

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je kupujúci.

 

Kategória príjemcov/príjemcovia osobných údajov

Správca sa zaväzuje osobné údaje kupujúceho neposkytnúť iným subjektom ako nasledujúcim spracovateľom/správcom:

 1. zmluvnému dopravcovi, ktorého si kupujúci zvolí v objednávkovom formulári, za účelom dodania tovaru, zoznam dopravcov je dostupný TU, pričom údaje budú poskytnuté v nasledujúcom rozsahu:
  meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo;
  prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk za účelom generovania a zasielania dotazníkov spokojnosti s nákupom v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je internetový obchod zapojený. Právnym základom pre spracovanie je v tomto prípade v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR oprávnený záujem správcu, ktorý spočíva v zisťovaní spokojnosti kupujúceho s nákupom u správcu. Zasielanie dotazníkov sa týka všetkých kupujúcich, ktorí neodmietli zasielanie obchodných oznámení v zmysle § 7 ods. 3 zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti (č. 480/2004 Zb.), a je vykonávané po každom nákupe na internetovom obchode. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk je oprávnený odovzdanú e-mailovú adresu použiť výhradne za účelom vygenerovania a zaslania dotazníka spokojnosti v zmysle

Podmienok programu Overené zákazníkmi dostupných ZDE. 

Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môže kupujúci kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade námietky nebude dotazník kupujúcemu ďalej zasielaný.

prevádzkovateľovi portálu zbozi.cz, ktorým je Seznam.cz, a.s., za účelom generovania a zasielania

dotazníkov spokojnosti s nákupom zo strany zákazníka. Právnym základom pre spracovanie je v tomto prípade v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR oprávnený záujem správcu, ktorý spočíva v zisťovaní spokojnosti kupujúceho s nákupom u správcu. Zasielanie dotazníkov sa týka všetkých kupujúcich, ktorí neodmietli zasielanie obchodných oznámení v zmysle § 7 ods. 3 zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti (č. 480/2004 Zb.), a je vykonávané po každom nákupe na internetovom obchode. Prevádzkovateľ portálu zbozi.cz je oprávnený odovzdanú e-mailovú adresu použiť výhradne za účelom vygenerovania a zaslania dotazníka spokojnosti v zmysle Podmienok dostupných TU. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov môže kupujúci kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade námietky nebude dotazník kupujúcemu ďalej zasielaný. d) vydavateľovi platobnej karty v prípade platby prostredníctvom platobnej karty, a to za účelom možnej výnimky TRA (Transaction Risk Analysis), ktorá umožňuje jednoduchší nákupný proces, az titulu oprávneného záujmu predávajúceho na spracovanie transakcie, pričom údaje môžu byť poskytnuté v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, fakturačná adresa, dodacia adresa.

 


Doba uloženia

Osobné údaje budú správcom uložené po dobu nutnú na splnenie zmluvy (spracovanie objednávky, vyskladnenie a doručenie tovaru) a ďalej po dobu zákonnej záruky (24 mesiacov od prevzatia tovaru) či po dobu poskytnutej záruky zmluvnej.

 

Kupujúci berie na vedomie, že správca má podľa § 31 zákona o účtovníctve (č. 593/1991 Zb.), povinnosť uschovať účtovné doklady a účtovné záznamy (faktúry) po dobu 5 rokov začínajúcich koncom účtovného obdobia, ktorého sa týkajú (to znamená, ak nakúpite tovar v priebehu roka 2023, musí byť faktúra uchovaná do konca roka 2028). Správca má tiež povinnosť vyplývajúcu z § 47 zákona o správe daní a poplatkov (č. 337/1992 Zb.) uchovať faktúru po dobu 3 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť súvisiaca s faktúrou (to znamená, ak nakúpite tovar v priebehu roku 2023, musí byť faktúra na účely daňového konania uchovaná do konca roku 2026). Faktúra obsahuje nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko a adresu.

 

V prípade, že je predávajúci platiteľ DPH, potom kupujúci berie tiež na vedomie, že správca má podľa § 35 zákona o dani z pridanej hodnoty (č. 235/2004 Zb.) povinnosť uschovať daňové doklady po dobu 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa plnenie uskutočnilo (to znamená, v prípade nákupu tovaru v priebehu roka 2023, musí byť faktúra uchovaná do konca roka 2033). Daňový doklad obsahuje nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko a adresu.

 

Práva kupujúceho vo vzťahu k osobným údajom

 

Kupujúci ďalej berie na vedomie, že podľa článkov 15 až 21 GDPR má právo:

 
 1. na prístup k osobným údajom, ktoré pozostáva z práva získať od správcu potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak je to tak, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám vymedzeným v článku 15 GDPR ;
  na opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, ďalej s prihliadnutím na účely spracovania má kupujúci právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia podľa článku 16 GDPR;
  na výmaz („právo byť zabudnutý“), ktoré spočíva v tom, že správca bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje, ktoré sa kupujúceho týkajú, len čo už nebudú potrebné na účely plnenia zmluvy, pokiaľ nie je daný iný zákonný dôvod na ich ďalšie spracovanie;
  na obmedzenie spracovania osobných údajov v prípadoch vymedzených článkom 18 GDPR;
  na prenositeľnosť údajov podľa podmienok článku 20 GDPR;
  vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov podľa článku 21 GDPR.

   

  Správca poskytne kupujúcemu na žiadosť informácie o prijatých opatreniach v každom prípade najneskôr do 20 dní od prijatia žiadosti.

   

  V prípade pochybností o spracovávaní osobných údajov má kupujúci právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov, ktorý je v tejto oblasti dozorným orgánom, a podať k nemu sťažnosť.

   

  Predávajúci umožní nákup bez registrácie, pričom údaje neregistrovaných kupujúcich využije výhradne na plnenie predmetu zmluvy, nie na marketingové či obchodné účely.8. Riešenie sporov 

Vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim riešia všeobecné súdy.

 

Kupujúci má podľa zákona o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.) právo na mimosúdne riešenie sporu zo spotrebiteľskej zmluvy. Subjektom, ktorý je oprávnený mimosúdne riešenie sporu vykonávať, je Slovenská obchodná inšpekcia. Bližšie informácie sú dostupné na webových stránkach www.coi.cz.

 

Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína výlučne na návrh kupujúceho, a to iba v prípade, že sa spor nepodarilo s predávajúcim vyriešiť priamo. Návrh je možné podať najneskôr do 1 roka odo dňa, kedy kupujúci uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvýkrát.

 

Kupujúci má právo začať mimosúdne riešenie sporu online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke

 ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

Dozor nad dodržiavaním povinností podľa zákona o ochrane spotrebiteľa(č. 634/1992 Sb.) vykonává www.coi.cz.

 

Ostatné

Spätný odber elektrozariadení a iných výrobkov

 

V prípade, že predávajúci predáva tovar, ktorý podlieha spätnému odberu elektrozariadení a iných výrobkov, potom platí nižšie uvedené:

 

Predávajúci zaisťuje spätný odber elektrozariadení z domácností a oddelený zber elektroodpadu, batérií a akumulátorov v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

 

Kupujúci je oprávnený odovzdať staré elektrozariadenie pri nákupe nového obdobného elektrozariadenia alebo batérií či akumulátorov na prevádzke predávajúceho. Kupujúci je tiež oprávnený vrátiť

elektrozariadenia, elektroodpad či batérie alebo akumulátory v zberniach určených na zber uvedeného odpadu v príslušnej obci.

 

Predávajúci ďalej zaisťuje spätný odber elektrozariadení od domácností zadarmo priamo v domácnosti, pokiaľ si kupujúci objedná tovar podobného typu a použitia. Spätný odber sa vzťahuje na

elektrozariadenia v počte zodpovedajúcom objednanému tovaru.

 

Elektrozariadenia, elektroodpad, batérie ani akumulátory nesmú byť odstraňované spolu so zmiešaným odpadom, ale musia byť odkladané na miestach na to určených, tj v zberných dvoroch alebo miestach ich spätného odberu, napríklad na miestach uvedených vyššie. Uvedené zariadenia a odpady budú ďalej využité na výrobu nových zariadení. Nebezpečné a škodlivé látky z týchto zariadení a odpadov môžu poškodiť životné prostredie či ľudské zdravie.

 

Záverečné ustanovenia

 

Ostatné tu neuvedené záležitosti sa riadia občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.), zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.) a ďalšími právnymi predpismi, v znení neskorších právnych predpisov.

 

Zmluva a otázky súvisiace sa riadia českým právom.

 

Zmeny obchodných podmienok v inej ako obojstranne odsúhlasenej písomnej forme sú vylúčené. Kúpna zmluva vrátane podmienok je predávajúcim archivovaná v elektronickej podobe bez možnosti prístupu kupujúceho. Avšak všetky písomnosti, pri ktorých je zákonom vyžadovaná textová podoba, obdrží kupujúci e-mailom, kedy bude mať zaistený trvalý prístup k nezmeneným písomnostiam.

Odporúčame tieto písomnosti, najmä objednávku a obchodné podmienky uložiť na neskoršie použitie. Tieto obchodné podmienky sú účinné od 06.10.2023.