Check Váš email byl úspěšně přidán do databáze pro odběr novinek

Obchodne podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode prevádzkovanom spoločnosťou BOUKAL s.r.o. od 1. 9. 2015.

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je obchodná firma BOUKAL s.r.o., IČ: 04229282 so sídlom Partyzánská 108, 436 03 Litvínov - Chudeřín a kupujúceho. Spoločnosť predávajúceho je vedená u registrového súdu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou v časti C, vložka 35972.

Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pokiaľ je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.) ako aj súvisiacimi predpismi.

Spotrebiteľská zmluva - zmluva kúpna, o dielo, prípadne iné zmluvy, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ resp. predávajúci.

Predávajúci - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Kupujúci / spotrebiteľ - je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak koná.

Kupujúci / podnikateľ - za podnikateľa sa považuje aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodné, výrobné alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.
Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok a dokument "Spôsoby dopravy", podmienkami objednávanej služby a/alebo poskytovaného licenčného oprávnenia a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kópiu VOP dostane kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu.
Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Kúpna zmluva - objednávka kupujúceho ktorý je spotrebiteľ je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúcemu s týmto jeho návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Prílohou potvrdenia objednávky je aktuálne znenie VOP. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy.
Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho alebo kupujúceho, možno zmluvu uzavrieť aj v inom pre strany zrozumiteľnom jazyku. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám. Tieto obchodné podmienky, rovnako ako reklamačný poriadok, sú zobrazené na webových stránkach nášho internetového obchodu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

Predávajúci si okrem iného vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy, na základe dohody s kupujúcim, v týchto prípadoch : tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu a na uzavretie Kúpnej zmluvy nedôjde.
Na darčeky, ktoré sú poskytované úplne zadarmo, nemožno uplatňovať akékoľvek práva spotrebiteľa. Takýto tovar spĺňa podmienky Darovacia zmluvy a všetky normy podľa platnej legislatívy SR.

Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ

V zmysle ustanovenia § 12 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Formulár na odstúpenie od zmluvy prichádza ako prílohu e-mailu s potvrdením objednávky. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

Formulár na odstoupenie od zmluvy (word - 300 kB)

Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu sídla predajcu:
BOUKAL s.r.o.
Partyzánská 108
436 03 Litvínov
Česká republika

Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s § 458 ods 1 obč. Z).

Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené do 15 dní od odstúpenia.

Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:
a.    na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní  od  prevzatia plnenia,
b.    na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,
c.    na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,
d.    na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal,
e.    na dodávku novín, periodík a časopisov,
f.     spočívajúcich v hre alebo lotérii.

Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup. 

Stiahnutie formulárov nájdete v e-mailu s potvrdením objednávky.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho. 

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 15 dní od odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.
Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (v zmysle §3 zákona 428/2002 Z.z., O ochrane osobných údajov).

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje (najmä meno, priezvisko a adresa) zákazníkov sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č 428 / 2002 Z. z. v znení neskorších dodatkov a predpisov. Všetky údaje získané od zákazníkov sú používané výhradne pre vnútornú potrebu obchodu (za účelom úspešného plnenia zmluvy) a nie sú poskytované tretím osobám, ani nebudú využité na reklamné účely obchodu. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktoré sú nutné pre bezproblémové doručenie tovaru, a prípadne banka, ktorá sa podieľa na vybavenie objednávky (splátkový predaj). Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Dáta sú uchovávané a nie sú zdieľané s aplikáciami tretích osôb. Zákazník uzavretím zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v našej databáze po úspešnom splnení zmluvy a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Zákazník má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.
Spoločnosť BOUKAL s.r.o. je riadne registrovaným spracovateľom osobných údajov podľa platnej právnej úpravy.
Kupujúci má právo na vymazanie svojich osobných údajov z databázy, ak požiada o to písomnou alebo emailovou formou na email: danielamaresova@boukal.cz. Predávajúci sa týmto zaväzuje najneskôr do 7-mich pracovných dní od doručenia písomnej žiadosti všetky údaje o kupujúcom z databázy vymazať.
Ak zákazník súhlasí, môže mu predávajúci oznamovať emailové a tlačené obchodné ponuky, inzerciu a ponúkať účasť v anketách.

Platobné podmienky

V súčasnej dobe môžete platiť v internetovom obchode týmito spôsobmi:

• dobierkou - v hotovosti pri prevzatí dobierky, kedy si tovar necháte doviezť prepravnou službou DPD nebo FOFR
• bankovým prevodom - na základe proforma faktúry, platba sa robí vopred a tovar Vám je následne doručené už bez akýchkoľvek ďalších poplatkov po pripísaní peňazí na náš účet,
• platobnou kartou - na základe objednávky cez platobnú bránu. Táto služba je sprostredkovaná spoločnosťou ComGate. Platba sa robí vopred, 
• v hotovosti pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste.(Litvínov, ČR)

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Predávajúci vždy pri potvrdení objednávky potvrdí taktiež platnosť ceny objednaného tovaru. V prípade, že bude predávajúcim nahlásená cena vyššia ako je uvedená na objednávke, môže kupujúci novú cenu prijať alebo zrušiť objednávku. V prípade, že je nová, platná cena nižšia ako je cena uvedená na objednávke, bude tovar kupujúcemu dodaný za aktuálnu (nižšiu) cenu.


Informačná povinnosť podľa § 25 zákona o evidencii tržieb:

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku.
Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane on-line;
v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.


Dopravné podmienky

1. DPD do 30kg  - kuriérska služba do 30 kg

Maximálna hmotnosť balíka do 30 kg. Zákazník bude kontaktovaný vodičom, ktorý zásielku doručuje. V prípade neprítomnosti je balík opätovne doručený nasledujúci pracovný deň.
Zásielku a jej pohyb môžete sledovať cez internet na adrese zde:
Ceny preprav je možno zistit v košíku.

2. Geis paletová preprava do 500 kg - paletová preprava od 30 do 500 kg

Maximálna hmotnosť palety do 500 kg. Zásielku a jej pohyb môžete sledovať na adrese https://geis.cz
Ceny sa aktuálne prepočítavajú podľa zadaného PSČ a podľa aktuálnej hmotnosti objednávaného tovaru.
Ceny preprav je možno zistit v košíku.

Platba pouze v hotovosti!

3. Individuálná paletová preprava nad 500 kg

U zásielok ťažších ako 500 kg je cena individuálna a túto cenu prepravného (nad 500 kg), podľa miesta určenia a ďalších špeciálnych požiadaviek, Vám obratom oznámime elektronicky aj telefónom.


Zodpovednosť predávajúceho za omeškanie so splnením zmluvných povinností je vylúčená v prípadoch, keď je omeškanie spôsobené prípady tzv. Vyššej moci. Za vyššiu moc v zmysle tohto ustanovenia sa považuje každá udalosť nezávislá od vôle zmluvných strán, ktorá znemožňuje plnenie zmluvných záväzkov a ktorú nebolo možné predvídať v čase uzatvárania zmluvy, najmä potom prírodná katastrofa, požiar, výbuch, víchrica, zemetrasenie, záplavy, vojna, štrajk , epidemický výskyt bakteriálnej infekcie či vírusového ochorenia as tým spojená karanténne alebo iné opatrenia verejnej moci alebo inej udalosti, ktoré sú objektívne mimo akúkoľvek kontrolu zmluvnej strany. Po dobu trvania vyššej moci sa plnenia záväzkov pozastavuje, a to najskôr do doby odstránenia následkov vyššej moci. Omeškania predávajúceho v takom prípade potom nepredstavuje porušenie zmluvy a kupujúcemu nevzniká nárok na náhradu ujmy alebo akúkoľvek zmluvnú pokutu v dôsledku omeškania. Právo na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej dištančným spôsobom v zmysle § 1829 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, tým nie je dotknuté.

Převzetí zásilky

Odporúčame, aby kupujúci tovar od prepravcu nepreberal, pokiaľ javí akékoľvek známky poškodenia. Pokiaľ zistíte závadu, na mieste s vodičom zapíšte všetko do prepravného listu. Zároveň nám túto skutočnosť do 2 dní od prevzatia oznámte na adresu reklamace@boukal.cz - do e-mailu prosím zašlite fotografie balíka, jeho výplní a všetkých prepravných štítkov (max. 12 MB na e-mail). Ihneď po prevzatí tovaru je vhodné ho dôkladne prekontrolovať. Ak zistíte, že je zásielka neúplná či poškodená, môžete uplatniť reklamáciu, a to buď e-mailom, alebo poštou na kontaktnej adrese nášho obchodu BOUKAL s.r.o. Zároveň je vhodné v takom prípade uplatniť nárok na náhradu škody priamo u dopravcu.